Algemene voorwaarden

Algemeen
Kinder- en opvoedcoachpraktijk Kom verder bij Linda is opgericht door Linda van de Velde – de Vries en is gevestigd aan Golle 1, 8941 BJ Leeuwarden 

Voor meer informatie: www.komverderbijlinda.nl

Kom verder bij Linda staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 83299335

Kom verder bij Linda richt zich op het coachen van kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens bied ik  workshops voor kinderen en ouders.

Ik heb de opleiding tot kinder- en opvoedcoach succesvol afgerond bij Tea Adema te Bergum en blijf mij verder ontwikkelingen door het volgen van cursussen, trainingen en persoonlijke ontwikkeling.

In dit document staan de woorden ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ voor Linda van de Velde – de Vries, eigenaar van kinder- en opvoedcoachpraktijk Kom verder bij Linda. De woorden ‘jij’, ‘jouw’ ‘jullie’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij de praktijk. ‘Diensten’ staat voor de diensten die ik aanbied, zoals coaching van kinderen en ouders en het workshopaanbod.

Afnemen van diensten
Bij akkoord met de algemene voorwaarden en een toestemming van beide ouders met gezag voor het coachtraject kan onze samenwerking van start gaan en de gewenste dienst worden geleverd.

Looptijd en beëindiging van de coaching
Tijdens het intakegesprek met beide ouders wordt de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte duidelijk. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren. Na elke sessie kijken we waar we staan en of een nieuwe afspraak wenselijk is.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken, offertes en/of overeenkomsten met mij en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Praktijkruimte
De coachsessie en workshops zullen plaatsvinden in de praktijkruimte van ‘Kom verder bij Linda’ te Leeuwarden of bij uitzondering in overleg bij jullie thuis of op locatie.

Vertrouwelijkheid
Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt dit met jullie besproken. Ik streef er naar dat, indien van toepassing, jullie zelf desbetreffende informatie overbrengen aan derden. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coachsessie wil bespreken met een collega coach. Enkel de casus wordt besproken. Persoonsgegevens worden buiten beschouwing gelaten.

Zie ik in jullie situatie een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je.  Ik leg de verantwoordelijkheid bij jullie neer om verandering in gang te zetten eventueel met behulp van instanties. Deze situatie kan leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim. Dit wordt met jullie besproken en er wordt gehandeld conform de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik ben van mening dat coaching gaat over gezonde ontwikkelingsvraagstukken in het hier en nu. We werken tijdens de sessie(s) oplossingsgericht, kortdurend aan jullie hulpvraag, waarbij ik van mening bij dat dossiervormig geen toegevoegde waarde heeft.

Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn enkel jullie en ik degenen die de communicatie via deze middelen te zien/horen krijgen. Beide partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met het coachtraject. De opdracht gevende – en gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de coaching en hier schriftelijk toestemming voor geeft. Lukt dit niet dan ga ik enkel aan de slag met de desbetreffende ouder en niet met jullie kind.

Aansprakelijkheid
Het advies, de ondersteuning en begeleiding van mij is gericht op jullie uitdagingen en processen. Zonder dat ik de oplossing of het resultaat kan garanderen. Jullie zullen verder in het proces ontwikkelen door jullie keuzes  en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

Ik ben nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van mijn kant.

Vergoeding aan jullie kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van mij.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raad ik jullie aan altijd contact op te nemen met jullie huisarts.

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik dit kenbaar maken en met jullie meedenken voor een eventuele doorverwijzing.

Klachtenregeling
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Zijn jullie niet tevreden over mij of over mijn diensten, dan dient dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan mij, zodat naar een oplossing gezocht kan worde. En ik  hier zo adequaat mogelijk op kan reageren.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website www.komverderbijlinda.nl/tarieven
Tariefswijzigingen worden een maand van tevoren aangekondigd op de website. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan 15 min.) wordt er in overleg een afspraak gemaakt.

Een coachsessie duurt gemiddeld 60 minuten. Tijdens het werken met processen kan het ook zijn dat er langer tijd nodig is, in dit geval wordt de extra tijd per 15. min. doorberekend. 

Betalingsvoorwaarden
Jullie verplichten je tot betaling na het afnemen van mijn diensten. Het bedrag wordt gefactureerd en kan via overschrijving of middels betaalverzoek worden voldaan binnen 8 dagen na dagtekening.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal ik een betalingsherinnering sturen. Indien er door jullie dan niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, ben ik gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan ben ik genoodzaakt de vorderingen aan jullie, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor jullie rekening. Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat jullie aan de betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering
Bij verhindering zo spoedig mogelijk de afspraak verzetten. Tot 24 uur van tevoren kan dit kosteloos. Bij een afmelding binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.